1 MAJA ROZPOCZELIŚMY SEZON 2024

Regulamin-Campingu

Szanowni Turyści!
Dokładamy wszelkich starań, żeby pobyt każdego z Was na Campingu we Frydmanie był okresem wypoczynku. Opisane w regulaminie rozwiązania i zasady ułatwiają wspólne korzystanie z Campingu oraz zwiększają poziom bezpieczeństwa osób wypoczywających.

I. ZASADY OGÓLNE
1. Turyści przebywający na terenie Campingu Stasia zobowiązani są do stosowania zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku oraz przestrzegania obowiązujących na jego terenie „Regulaminu Campingu”, „Regulaminu Przystani” oraz przepisów przeciwpożarowych.
2. Turyści rozpoczynający pobyt na terenie Campingu zgłaszają się niezwłocznie do recepcji, żeby dopełnić formalności meldunkowych bądź pobytowych oraz aby dokonać stosownych opłat. Bez wypełnienia tego obowiązku pobyt na Campingu jest zabroniony.
3. Doba pobytowa Campingu Stasia trwa od godz. 10.00 do godz. 19.00 dnia następnego. Pobyt dzienny odbywa się pomiędzy godz. 8.00 a 22.00. Poza tymi godzinami na terenie Campingu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane na pobyt całodobowy.
4. Zamiar przedłużenia pobytu ponad uprzednio ustalony termin należy zgłosić możliwie jak najszybciej w recepcji Campingu.
5. Camping może odmówić przyjęcia Turystów, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin pobytu, wyrządzili szkody osobowe bądź w mieniu campingu, turystów, pracowników lub innych osób przebywających na campingu.
6. Turyści będący pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujący się agresywnie, wulgarnie, zakłócający spokój, łamiący regulaminy mogą nie być wpuszczeni lub zostać usunięci z terenu Campingu bez prawa do zwrotu poniesionych wcześniej opłat oraz jakiegokolwiek odszkodowania.

II. POBYT I TROSKA O MIENIE
1. Camping jest miejscem wypoczynku. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00, z wyjątkiem zapowiedzianych i ogłoszonych wcześniej zorganizowanych imprez. Zabrania się zbyt głośnego wykorzystywania wszelkich urządzeń odtwarzających oraz hałasowania.
2. Camping gwarantuje Turystom korzystanie z urządzeń oraz infrastruktury o standardzie zgodnym z posiadaną kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o szybkie zgłoszenie ich w recepcji.
3. Camping zapewnia niezbędne warunki wypoczynku Turystom; bezpieczeństwo ich pobytu; ochronę powierzanych danych osobowych, niezbędnych przy formalnościach pobytowych, profesjonalną oraz uprzejma obsługę.
4. W przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą zostać bezzwłocznie usunięte, Camping dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości złagodzić powstałe niedogodności.
5. Turyści zobowiązani są do zawiadomienia pracownika recepcji lub innego pracownika Campingu o wystąpieniu szkody bądź o zauważonej usterce niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
6. Turyści przebywający na Campingu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych oraz infrastruktury, powstałe z ich winy lub odwiedzających ich osób.
7. Nieczystości i odpadki w workach na śmieci należy wynosić do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie Campingu (z zachowaniem zasad segregacji śmieci). Kończąc pobyt Turyści zobowiązani są zostawić miejsce czyste i w stanie nienaruszonym.
8. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest rozpalanie na Campingu ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi. Turyści używający grilla przenośnego oraz korzystający ze znajdującego się na terenie Campingu grilla zadaszonego ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenia ognia oraz za wszystkie wynikłe straty.
9. Rodzice albo opiekunowie dzieci i osób niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie skutki działań swoich podopiecznych. Dzieci do lat 7 nie można pozostawiać bez opieki.
10. Pobyt na terenie Campingu Stasia z psem jest warunkowo dozwolony, przy posiadaniu ważnego świadectwa szczepień, kagańca oraz smyczy. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania po nich odchodów. Obecność psów lub innych zwierząt nie może zakłócać oraz utrudniać wypoczynku innym Turystom.
11. Samochody oraz inne pojazdy można parkować na terenie Campingu, z zachowaniem odpowiedniej odległości od koryta jeziora.
12. Parking na terenie Campingu Stasia jest niestrzeżony. W godz. 22:00 – 7:00 szlaban jest zamykany. Otwarcie szlabanu oraz bramy leży w gestii pracownika recepcji.
13. Poruszanie się pojazdami mechanicznymi po terenie Campingu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Kierujący zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia prędkości do 10 km/h.
15. Camping nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w przyczepach campingowych, kamperach, namiotach rzeczy wartościowe, których nie oddano do depozytu.
16. Odpowiedzialność Campingu za straty oraz uszkodzenie rzeczy osób korzystających z jego usług ograniczona jest maksymalnie wysokością sumy ustalonej w stosownych przepisach.
17. Camping Stasia zapewnia bezpieczne przechowywanie należących do Turystów rzeczy wartościowych, o ile zostaną przekazane do depozytu Campingu, z zastrzeżeniem, że ich wartość nie może przekraczać wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Turystów Camping przechowa przez okres trzech miesięcy od ich wyjazdu. W przypadku skutecznej identyfikacji pozostawionych rzeczy Camping zawiadamia ich właściciela.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
2. Wszelkie kwestie, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem należy każdorazowo uzgadniać w recepcji bądź z pracownikami Campingu.
3. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Właściciela Campingu i obowiązuje od dnia 15 maja 2010 roku.